KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


Veri sorumlusu sıfatıyla BLT TURİZM SEYAHAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  olarak ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde,kişisel verilerinizin,işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı,sınırlı ve ölçülü şekilde,tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini,depolanacağını,muhafaza edileceğini,kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını,yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını,devredileceğini,sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına gelişen ilişkiler kapsamındapaylaşılan kişisel verilerinizKVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayalı olarak ve aşağıda belirtilen amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.
Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak,aramızda imzalanan sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli çalışmaların ilgili birimlerimizce yerine getirilmesi ve süreçlerin idaresi, , Şirketimizin ticari ve mali stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, reklam, iletişim, pazarlama ve mali süreçlere ilişkin bilgilendirme ve işlemlerin ifası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, doğru ve güncel veri işleme politikasının icrası, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz ile ticari münasebeti olan ilgili kişilerin hukuki ve ticarigüvenliğinin sağlanması, hukukiişlem ve başvuruların yerine getirilmesi resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem yapılması, sözleşmesel edimlerin ifası, vs. işlem ve eylemler dâhilindehukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun ve meşru amaçlar dâhilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

Ayrıca yukarıda sayılan amaçlar ve vasıtalar ile Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz açık rızanız ile birlikte yine aynı amaçlar dâhilinde Şirketimiz tarafından analiz amacıyla işlenebilmekte ve anonim hale getirilmek suretiyle üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.Amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİ TOPAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından ticari ilişkiler ve öncesinde imzalanan sözleşmeler, ticari faaliyet esnasında paylaşılan her çeşit yazılı ve görsel doküman, e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmakta ve mevzuata uyum sağlanması gerekçesiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve iş bu aydınlatma metninin yukarıdaki maddeleri uyarınca işlenip paylaşılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLİYORUZ?


Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’NIN 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıBLT TURİZM SEYAHAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hissedarlar, İş Ortakları, İştirakler ve bağlı ortaklıklar, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına şirket tarafından icra edilen ticari faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi ileriye yönelik ticari stratejilerin belirlenmesi, insan kaynakları sürecinin yönetilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve halka arzı için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, adli mercilerin yargılama çerçevesinde yasal talepleri, denetim ve benzeri faaliyetler çerçevesinde talep üzerine ilgilisiyle, Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dâhilindeaktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’NIN 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

Bu kapsamda;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  KVKK’NIN 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK sayılı yasanın 11. Maddesi gereğince kullanabileceğiniz haklarınız yukarıdaki gibi olup bu bilgilendirme metni ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu konuya ilişkin sair mevzuat kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.bltturizm.com.tr/adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvuru formunun imzalı bir nüshasını Kolejtepe mahallesi İnönü Caddesi No:22 Şahinbey/ Gaziantep adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile veya ilgili formu bltturizm@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız

Şirket Profili